همایش مددکاری اجتماعی روانپزشکی

مهلت ارسال چکیده مقاله تمدید شد

بنابر گزارش کمیته علمی همایش “مددکاری اجتماعی روانپزشکی” به دلیل استقبال شرکت کنندگان در این همایش، مهلت ارسال چکیده مقاله تا تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۸ تمدید شد.

همایش “مددکاری اجتماعی روانپزشکی” در بهار ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.