همایش مددکاری اجتماعی روانپزشکی

حمایت کنندگان

حمایت معنوی انجمن روانشناسی ایران از همایش مددکاری اجتماعی روانپزشکی

  آقای دکتر رضا زمانی ریاست هیئت مدیره انجمن روانشناسی ایران در نامه ای به دبیر کمیته علمی همایش مددکاری اجتماعی  روانپزشکی، آقای دکتر اقلیما،   حمایت معنوی این انجمن را از همایش مذکور اعلام کرد.