همایش مددکاری اجتماعی روانپزشکی

پیوند های مفید

انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
بیمارستان روانپزشکی رازی
بیمارستان روانپزشکی روزبه 
انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا (احبا)