رفتن به محتوای اصلی

از نویسندگان محترم درخواست می¬شود در نگارش مقاله و چکیده موارد و تقسیم¬بندی¬های ذیل را مورد توجه قرار دهند:

راهنمای تنظیم چکیده:

چکیده مقاله (شامل مقدمه، روش، یافته ها و بحث) باید حداکثر ۳۰۰ کلمه باشد و در ابتدای مقاله آورده شود.
عنوان
نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)
درجه تحصیلی، رشته تحصیلی و رتبه علمی نویسنده (نویسندگان)
وابستگی نویسنده (نویسندگان) شامل نام دانشگاه یا موسسه و یا محل اشتغال نویسنده و یا نویسندگان و تلفن همراه، تلفن ثابت و پست الکترونیکی نویسنده اول و مسئول
نویسنده مسئول (Corresponding Author) با علامت * متمایز شود.
مقدمه: شامل طرح مسئله و هدف مقاله
روش: روش¬شناسی تحقیق
یافته¬ها: ارائه یافته ¬ها و نتایج تحقیق
بحث: در خصوص یافته¬های مقالات ضمن مقایسه با تحقیقات مشابه و ارائه توصیه های سیاستی و کاربردی و همچنین شاخص های عینی به منظور ارتقاء اخلاق و فرهنگ شهرنشینی که منطبق با متن اجتماعی ایران باشد مختصرا ارائه گردد.
کلیدواژه¬ها: ارائه پنج تا هشت کلید واژه مقاله

راهنمای تنظیم متن کامل مقاله

چنانچه چکیده ارسالی مورد تایید داوران قرار گرفت و در سایت اعلام گردید، متن کامل مقاله باید با چارچوب زیر تدوین گردد:
مقاله باید در محیط نرم افزاری WORD با فونت B Lotus سایز ۱۳ از طریق سامانه به آدرس congress.iranethics.ir بارگذاری گردد.
حداکثر تعداد کلمات بدنه اصلی مقاله باید ۶۰۰۰ کلمه باشد.
لازم است برای جلوگیری از تضاد منافع (Conflict of interest) در مقالات ارسالی، اگر پژوهش صورت گرفته تحت حمایت مالی یا معنوی سازمان خاصی انجام شده است، در بخش تقدیر و تشکر مقاله به سازمان مربوطه اشاره شود.
لازم است چکیده به دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم شود و چکیده ها دقیقا منطبق با یکدیگر نوشته شوند.
چکیده انگلیسی شامل introduction،method ،findings و discussion باشد.
لازم است از نوشتن کلمات اختصاری در عنوان و چکیده خودداری شود. اصطلاح کامل اختصارات در اولین بار استفاده در متن، باید به صورت زیرنویس آورده شود، مگر این که یک استاندارد اندازه‌گیری باشد.
باید برای تمامی اسامی غیرفارسی و اصطلاحات تخصصی زیرنویس انگلیسی داده شود.
تعداد تصاویر، نمودارها و جداول یک مقاله محدود بوده و نباید بیش از یک عدد به ازاء هر۱۰۰۰ کلمه باشد.
جداول، اشکال و نمودارها، دارای شماره، عنوان کامل و توضیحات در قسمت بالا بوده و استنباط معنی یک جدول، شکل یا نمودار بدون رجوع به متن امکان پذیر باشد. جداول، اشکال و نمودارها باید یافته‌ها را به اختصار بیان کنند و در متن حتما به آن¬ها ارجاع داده شده باشد.
توضیح آزمون‌های استفاده شده به صورت خلاصه و در عین حال جامع و به گونه‌ای انجام شود که توسط خواننده قابل درک باشد
عنوان مقاله باید به بار معنایی موضوع اصلی یا پیام مقاله اشاره کند.
در مقدمه موضوع مورد بررسی تعریف و ضرورت تحقیق به روشنی بیان گردد.
ادبیات نظری، پیشینه تحقیق و چارچوب نظری مورد استفاده، بیان شوند.
روش پژوهش، تعریف مفاهیم، فنون گردآوری و تحلیل داده‌ها تحت عنوان روش‌شناسی تحقیق توضیح داده شود.
یافته ها، تجزیه و تحلیل و تفسیر آن‌ها به صورت جداگانه ارائه شود.
بحث و نتیجه‌گیری مقاله بر اساس یافته‌ها و چارچوب نظری در پایان مقاله بصورت جداگانه مطرح شود.
در بحث مقاله یافته¬های مقالات ضمن مقایسه با تحقیقات مشابه و ارائه توصیه های سیاستی و کاربردی و همچنین شاخص های عینی به منظور ارتقاء اخلاق و فرهنگ شهرنشینی که منطبق با متن اجتماعی ایران باشد بطور مشروح ارائه گردد.
فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا به تفکیک منابع فارسی و انگلیسی ذکر شود.

شیوه ارجاع و استناد

الف) ارجاع در متن: پس از مطلب اقتباس شده به صورت (نام خانوادگی صاحب اثر، سال انتشار: شماره صفحه یا صفحات)ذکر شود. اگر منبع خارجی باشد، اسامی لاتین به پانویس انتقال داده شود و معادل فارسی نام خانوادگی نویسنده نوشته شود. (زاهدی، ۱۳۹۲: ۱۵۲)؛ (گیدنز، ۱۹۹۵، ۱۲۶). در مورد تألیفات مشترک دو نفر (پارسونز و شیلز،۱۲:۱۹۶۵) بیش از دو مؤلف (توسلی و دیگران،۶۱:۱۳۷۸).
ب) ارجاع در پایان مقاله
۱-ب کتاب: نام‌خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار)، عنوان کتاب، اگر ترجمه باشد نام مترجم، محل انتشار: ناشر.
– زاهدی مازندرانی، محمدجواد (۱۳۹۲) ، توسعه و نابرابری، تهران: انتشارات مازیار
– گیدنز، آنتونی (۱۳۸۲)، جامعه­ شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
۲-ب مقاله: نام‌خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، عنوان مجله، شماره مجله: شماره صفحات مقاله.
– دانش، پروانه و علی پور، پروین (۱۳۹۲)، «مطالعه عوامل مرتبط با احساس آنومی فردی در میان دانشجویان»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شماره۲: ۲۰۳-۲۲۴٫
۳-ب مجموعه مقالات: نام‌خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار مجموعه)، «عنوان مقاله»، عنوان کتاب مجموع مقالات، محل انتشار، ناشر: شماره صفحات.
– افتخاری٬ اصغر (۱۳۸۰) ٬ «ناامنی محدود: بررسی تهدیدهای جهانی شدن برای جهان اسلام»، در مجموعه مقالات جهان‌شمولی و جهانی‌سازی (۲) ، تهران، انتشارات اندیشه معاصر: ۲۲۰-۲۴۳٫
رساله تحصیلی: نام‌خانوادگی، نام (سال)، عنوان رساله، مقطع تحصیلی، دانشگاه.
– ایمانی جاجرمی، حسین (۱۳۸۴) ، بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر در توسعه محلی،رساله دکتری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
۴-ب منابع اینترنتی: نام‌خانوادگی نویسنده، نام (تاریخ انتشار در سایت)، عنوان اثر، نشانی سایت اینترنتی.
– رحیمی، محمد (۱۳۹۰)، سنجش اعتماد اجتماعی،

برگشت به بالا